Lorem ipsum

read more

Kostoľany pod Tribečom

Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je významným predstaviteľom stredoeurópskeho predrománskeho umenia. Nástenné maľby v interiéri patria nielen k najstarším a najlepšie zachovaným na Slovensku, ale v celej strednej Európe.

  • Osobnosti

Osobnosti

Ku Kostolu sv. Juraja sa viažu historické osobnosti z rôznych období a z rôznych sociálnych vrstiev spoločnosti. Sú to:

Šľachtický rod Poznanovcov (2. polovica 10.–12. storočie)

Výnimočnosť rodu Poznanovcov spočíva v ich pôvode, obrovskej pozemkovej držbe a postavení v prvých dvoch storočiach Uhorského kráľovstva.
Poznan bol provinčným slovanským kniežaťom s majetkami na území dnešného západného Slovenska, vtedajšieho Nitrianskeho kniežatstva. Do dejín sa zapísal vďaka pomoci kráľovi Štefanovi, prvému uhorskému kráľovi. Toho vojensky podporil v boji proti šomoďskému kniežaťu Kopáňovi, ktorý si robil rovnaké nároky na uhorský trón ako Štefan. Po porážke a smrti Kopáňa sa vplyv Poznana na kráľovskom dvore Štefana I. v Ostrihome značne zvýšil (997–1038). Od kráľa dostal do držby ďalšie majetky v Nitrianskom údelnom kniežatstve, jednej z troch častí Uhorského kráľovstva, a naďalej sa tešil kráľovej priazni.

Poznanovci sa na ďalšie dve storočia stali vlastníkmi rozsiahlych majetkov na Nitriansku i zakladateľmi kostola v Kostoľanoch pod Tribečom. 54

Neznámy umelec (prvá polovica 11. storočia)

Maliar, autor nástenných malieb Kostola sv. Juraja z oblasti severného Talianska. 55

Alojz Habovštiak (1932–2000)

Slovenský archeológ, jeden zo zakladateľov archeológie stredoveku na Slovensku. Obr. 42

Obr. 42: Alojz Habovštiak. © Archív Slovenského národného múzea

Obr. 42: Alojz Habovštiak. © Archív Slovenského národného múzea

Po absolvovaní štúdia v odbore archeológia – latinčina od roku 1957 pôsobil v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre a od roku 1969 v Archeologickom ústave Slovenského národného múzea. V rokoch 1977–1989 bol riaditeľom Slovenského národného múzea. Špecializoval sa na problematiku stredovekej archeológie. Jeho monografie (60) a vedecké štúdie (40) majú základný význam pre riešenie problematiky dejín Slovenska v 9.–13. storočí.

V rokoch 1964–1965 uskutočnil prvý archeologický výskum na lokalite. 56

Ladislav Šášky (1926–1994)

Známy slovenský historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, autor syntézy Umenie Slovenska (1988), spoluautor prvého Súpisu pamiatok na Slovensku, autor stoviek článkov a štúdií. Obr. 43

Obr. 43: Ladislav Šášky. © Archív Slovenského národného múzea

Obr. 43: Ladislav Šášky. © Archív Slovenského národného múzea

Vďaka mimoriadnej erudícii bol uznávanou osobnosťou mnohých oblastí kultúry a umenia.

V rokoch 1964–1965 uskutočnil stavebno-historický výskum kostola. Ako jeden z prvých bádateľov upozornil na to, že Kostol sv. Juraja patrí do skupiny predrománskych stavieb. 57

Josef Krása (1933–1985)

Český historik a teoretik umenia. Dejiny umenia vyštudoval na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, kde bol žiakom mnohých erudovaných profesorov. Od roku 1957 až do svojej smrti pôsobil na Ústave teórie a dejín umenia ČSAV. V odbornej špecializácii sa zameral na umenie stredoveku, predovšetkým na štúdium nástenných a knižných malieb.
Ako prvý umelecko-historicky vyhodnotil nástenné maľby v Kostoľanoch pod Tribečom. 58

Poznámky

54 Lukačka, Ján, Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku, Bratislava, 2002, p. 30;
Lukačka, Ján, ‘Najstaršie nitrianske šľachtické rody’, in: Najstaršie rody na Slovensku, Martin, 1994, p. 102;
Lukačka, Ján, ‘K otázke etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov’, in Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2, p. 11;
Maříková-Kubková, Jana, ‘De Costelan est terminus vallis; de suburb (anis Costelan) est terminus fluvius nomine Dreuenizza’, in Antiqua Cuthna, sborník z konference Vlastnické kostely, dvorce, sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě (26.–28. května 2010 v Kutné Hoře), in press

55 Ibid;
Maříková-Kubková, Jana and Berger, Tomáš, ‘První stavební fáze kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom’, in Monumentorum tutela 21, 2009, p. 150

56 Habovštiak, Alojz, ‘Archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum Tutela 2, 1968, pp. 43–77; https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Alojz-Habovstiak%E2%80%93vyznamny-slovensky-badatel-v-oblasti-archeologie-stredoveku-a-muzeologie.aspx

57 Šášky, Ladislav, ‘Predrománsky kostol v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum tutela 2, 1968, pp. 79–95; http://www.pamiatky.sk/sk/page/ladislav-sasky

58 Krása, Josef, ‘Nástěnné malby v kostele sv. Jiří v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum tutela 2, 1968, pp. 115–128; http://abicko.avcr.cz/archiv/2003/9/obsah/josef-krasa-9.-8.-1933-20.-2.-1985-.html