Lorem ipsum

read more

Kostoľany pod Tribečom

Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je významným predstaviteľom stredoeurópskeho predrománskeho umenia. Nástenné maľby v interiéri patria nielen k najstarším a najlepšie zachovaným na Slovensku, ale v celej strednej Európe.

  • Novovek – Súčasnosť

Novovek – súčasnosť

PamiatkovÝ vÝskum lokality

Stredoveké nástenné maľby v Kostole sv. Juraja boli objavené pri systematickom výskume nástenných malieb na Slovensku v roku 1960. Obr. 34 Pôvodne boli datované do 13. storočia.42 Počas opravy kostola v rokoch 1964–1965 sa uskutočnil archeologický, historický, reštaurátorský, stavebno-historický a umelecko-historický výskum. 43 Obr. 35 Reštaurovanie nástenných malieb trvalo s prestávkami do roku 1969. 44 Na základe výsledkov výskumu sa posunulo datovanie výstavby kostola a súčasne aj vzniku nástenných malieb do 11. storočia. Najstaršia stavebná fáza kostola bola charakterizovaná ako predrománsky jednoloďový kostol s nepravidelným lichobežníkovitým presbytériom a prikostolným cintorínom s kamennými náhrobnými platňami. Na výskumy zo 60. rokov 20. storočia nadviazal až stavebno-historický výskum v rokoch 2000–2001 v súvislosti s pamiatkovou obnovou exteriérových omietok kostola. 45 V rokoch 2002–2003 sa reštauroval jeho vstupný portál.46

Obr. 34: Kostol sv. Juraja, predrománska časť – severná stena lode. Scéna ´Príchod Troch mágov – Adorácia hviezdy´ po objave malieb v roku 1960. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 34: Kostol sv. Juraja, predrománska časť – severná stena lode. Scéna ´Príchod Troch mágov – Adorácia hviezdy´ po objave malieb v roku 1960. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 35: Kostol sv. Juraja, cintorín. Archeologický výskum Archeologického ústavu SAV v roku 1964, sonda III severne od románskej lode. © Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Obr. 35: Kostol sv. Juraja, cintorín. Archeologický výskum Archeologického ústavu SAV v roku 1965, sonda III severne od románskej lode. © Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

V rokoch 2005–2010 vykonal česko-slovenský tým odborníkov z Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i., z Pamiatkového úradu SR Bratislava a špecialistov z ďalších inštitúcií revízny archeologický výskum cintorína a interiéru kostola, výskum jeho tepelno-technických vlastností, umelecko-historický a čiastočne aj reštaurátorský výskum nástenných malieb. 47 Obr. 36 Obr. 37 Obr. 38 Obr. 39 Obr. 40 Obr. 41 Vlastník objektu si osobitne zabezpečil doplnkový stavebno-historický výskum niektorých častí kostola. 48 Výskum vyvolala potreba opätovného reštaurovania malieb. Výsledky výskumu slúžili ako podklad k vyhláseniu medzinárodnej architektonickej súťaže na obnovu Kostola sv. Juraja v roku 2010.

Obr. 36: Kostol sv. Juraja, geodetické práce v interiéri v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 36: Kostol sv. Juraja, geodetické práce v interiéri v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 37: Kostol sv. Juraja, interiér, vyhodnocovanie nedeštruktívneho výskumu nástenných malieb v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 37: Kostol sv. Juraja, interiér, vyhodnocovanie nedeštruktívneho výskumu nástenných malieb v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 38: Kostol sv. Juraja, interiér, vyhodnocovanie nedeštruktívneho výskumu nástenných malieb v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 38: Kostol sv. Juraja, interiér, vyhodnocovanie nedeštruktívneho výskumu nástenných malieb v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 39: Kostol sv. Juraja, cintorín, revízny archeologický výskum sondy III v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 39: Kostol sv. Juraja, cintorín, revízny archeologický výskum sondy III v roku 2006. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 40: Kostol sv. Juraja, interiér, revízny archeologický výskum, dokumentácia kolovej jamy č. 4 dreveného kostola v roku 2010. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 40: Kostol sv. Juraja, interiér, revízny archeologický výskum, dokumentácia kolovej jamy č. 4 dreveného kostola v roku 2010. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 41: Kostol sv. Juraja, interiér, revízny archeologický výskum prístavby z prvej polovice 13. storočia v roku 2010. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 41: Kostol sv. Juraja, interiér, revízny archeologický výskum prístavby z prvej polovice 13. storočia v roku 2010. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Podstatným výsledkom revízneho výskumu bol objav staršej drevenej stavby – predchodcu murovaného kostola pravdepodobne z 2. polovice 10. storočia, 49 spresnenie datovania vzniku kostola, interpretácie nástenných malieb, ich pôvodu a technologickej charakteristiky. 50

Výskum Kostola sv. Juraja pokračuje od roku 2011 a je zameraný na témy hlavnej výstavy a Cestu kultúrneho dedičstva projektu CEC – Francia Media 850–1050, ktorej odnožou (vetvou) je Kostoliansky náučný chodník (Gýmeš – Kostolianske lúky), vybudovaný v roku 2013.51

V tom istom roku začal reštaurátorský výskum celého interiéru kostola.

lokalita v súčasnosti

Kostoľany pod Tribečom 52 je dnes malá obec s rozlohou 2212 ha, v ktorej žije v posledných rokoch priemerne 370 obyvateľov. Obec územnosprávne patrí do Nitrianskeho kraja a do okresu Zlaté Moravce. Nachádza sa v severnej časti Kostolianskej kotliny, ktorá je súčasťou pohoria Tribeč v nadmorskej výške 242 m n. m. (stred obce), medzi mestami Nitra a Zlaté Moravce. Obec sa stala vyhľadávanou turistickou a oddychovou lokalitou pre obyvateľov okolitých miest, ktorých láka kvalita zachovanej prírody s chránenými lokalitami a cenné historické pamiatky (Chránené územie Kostolianske lúky, Gaštanica, hrad Gýmeš, Kostol sv. Juraja, praveké hradisko Veľký Lysec).

Kostol sv. Juraja je od roku 2010 pre verejnosť zatvorený a nevyužíva sa ani na liturgické účely, nakoľko v ňom prebiehajú reštaurátorské práce. Obr. 32 Obr. 33 Správca kostola, Farský úrad Ladice, umožňuje odborníkom obhliadku interiéru kostola. 53

Obr. 32: Vizualizácia rekonštrukcie prístavby Kostola sv. Juraja zo 60. rokov 20. storočia podľa víťazného projektu medzinárodnej architektonickej súťaže. © Architekti BKPŠ Kusý – Paňák, Bratislava

Obr. 32: Vizualizácia rekonštrukcie prístavby Kostola sv. Juraja zo 60. rokov 20. storočia podľa víťazného projektu medzinárodnej architektonickej súťaže. © Architekti BKPŠ Kusý – Paňák, Bratislava

Obr. 33: Kostol sv. Juraja, posledné úpravy novej, liatej podlahy v emporovej prístavbe v roku 2010. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 33: Kostol sv. Juraja, posledné úpravy novej, liatej podlahy v emporovej prístavbe v roku 2010. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Po ukončení obnovy interiéru bude kostol sprístupnený verejnosti.

Poznámky

42 Dvořáková, Vlasta and Krása, Josef, ‘Zpráva o průzkumu slovenských středověkých nástěnných maleb konaném v září 1960′, in Umění IX, 1961, pp. 197 ff.

43 Fodor, Pavol, ‘Nástenné maľby v Kostoľanoch pod Tribečom z hľadiska techniky maľby’, in: Monumentorum Tutela 2, 1968, pp. 97–114;
Habovštiak, Alojz, ‘Archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum Tutela 2, 1968, pp. 43–77;
Jankovič, Vendelín, ‘Kostoľany pod Tribečom (historický prehľad)’, in Monumentorum tutela 2, 1968, pp. 5–42;
Krása, Josef, ‘Nástěnné malby v kostele sv. Jiří v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum tutela 2, 1968, pp. 115–128;
Šášky, Ladislav, ‘Predrománsky kostol v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum tutela 2, 1968, pp. 79–95

44 Valeková, Anna, ‘K pamiatkovej obnove Kostola sv. Juraja’, in Monumentorum Tutela 21, 2009, pp. 183–198

45 Bóna, Martin and Ilievová, Danica, ‘Obnova fasád r. k. Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Cirkevné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti. Prednášky z odborného kolokvia, Nitra, 2002, pp. 185–203

46 Valeková, Anna, ‘K pamiatkovej obnove Kostola sv. Juraja’, in Monumentorum Tutela 21, 2009, pp. 190–194

47 Maříková-Kubková, Jana and Baxa, Peter (eds.), Monumentorum tutela. Kostoľany pod Tribečom, história, archeológia, pamiatková obnova, vol. 21, 2009

48 The excavation was carried out by M. Bóna; its results have not yet been published in scientific literature.

49 Baxa, Peter and Maříková-Kubková, Jana, ‘Die älteste Phase der Kirche St. Georg in Kostolany pod Tribečom. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle’, in Poláček, Lumír and Maříková-Kubková, Jana (Hrsg.), Internationale Tagungen in Mikulčice VIII, Brno 2010, pp. 149–160

50 Maříková-Kubková, Jana, ‘De Costelan est terminus vallis; de suburb(anis Costelan) est terminus fluvius nomine Dreuenizza’, in: Antiqua Cuthna, sborník z konference Vlastnické kostely, dvorce, sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě (26.–28. května 2010 v Kutné Hoře), in press

51 Baxa, Peter - Borzová, Zuzana a Bisták, Peter, (Gýmeš–Kostolianske lúky)., Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2014

52 www.e-obce.sk/obec/kostolanypodtribecom/kostolany-pod-tribecom.html‎

53 Contact: Farský úrad Ladice, 95177 Ladice No. 204, Slovakia. Administrator: Mgr. Igor Písečný, tel. 00-421-376-317-129, e-mail: rkcfladice@centrum.sk

Pokračovať na: Osobnosti

PamiatkovÝ vÝskum lokality lokalita v súčasnosti

zdielať tlačiť

top ↑